Nekategorizirano

NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA

By 25. travnja, 2016 No Comments

Na temelju članka 17.Stavak 6, članka 21.,22.,23.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  („Narodne novine“broj 152/08) i članka 2.Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 42/14 i broj 114/14 )i članka 52. i 53. Statuta Turističke zajednice Grada Čazme (Službeno glasilo Grada Čazme  od  11.veljače 2016 g.)TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAZME na sjednici 14.travnja 2016 g. donijelo je Odluku da se objavi javni

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Čazme, 1 izvršitelj.

Direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Čazme  mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (svučilišni prvostupnik/prvostiupnica)ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplpomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski svučilišno studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovma;
 3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajedncie za jednogodišnje razdoblje:
 4. da aktivno zna jedan svjetski jezik
 5. da ima položen sturčni ispit za rad u turističkom uredu;
 6. da poznaje rad na osobnom računalu
 7. dda mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje
 8. da posjeduje organizatorske sposobnosti

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 • Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS)
 • Prijedlog programa rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje
 • Presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika
 • Presliku ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u Turisitčkom uredu(ukoliko ima položen stručni ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23 stavkom 5.i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen sturčni ispit za rad u turističkom uredu uz uvijet da stručni ispiit položi u roku jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću sturčnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi).
 • Potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu
 • Izvod iz kaznene evidencije, u izvorniku, kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mera traje, ne strariji od šest mjeseci.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Čazme.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Čazme zadržava pravo ne izvšiti izbor kandidata po ovom Natječaju, te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Prijave s propisanim prilozima i naznakom „Za natječaj“ dostavljaju se u roku osam dana od dana objave u javnom glasilu poštom preporučeno na  adresu Turistička zajednica Grada Čazme, Braće Radića 2, 43 240 Čazma.

 

Predsjednik Turističkog vijeća

Dinko Pirak

 

 

 

Natječaj možete pogledati klikom ovdje